logo verejného osvetlenia

Komplexné riešenie zabezpečenia verejného osvetlenia, vrátane financovania a prevádzkovania

logo financovanie projektov

Financovanie a realizácia projektov SMART v sústave verejného osvetlenia

logo operačné programy EU

Trvalá udržateľnosť projektov, realizovaných z operačných programov EU

Komplexné riešenie zabezpečenia verejného osvetlenia, vrátane financovania a prevádzkovania

Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. preberá na seba zodpovednosť obce/mesta za poskytovanie služieb verejného osvetlenia obyvateľstvu v plnom rozsahu, vrátane zabezpečenia údržby a dodávok elektrickej energie a zároveň sa spoločnosť FIN.M.O.S. a.s. zaväzuje uskutočniť rekonštrukciu/modernizáciu siete verejného osvetlenia na vlastné náklady v dohodnutom rozsahu.

AKO NA TO?

Naša spoločnosť uskutoční prvotnú analýzu jestvujúceho stavu siete verejného osvetlenia mesta, resp. obce na základe stručného dotazníka, ktorý si vyžiadate na tejto mailovej adrese: finmos@finmos.sk .

Po následnej úvodnej technickej obhliadke, spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. navrhne samospráve možnosť investície v nadväznosti na dosiahnuté výsledky analýzy a technickej obhliadky. Všetky uvedené vstupné činnosti sa vykonávajú bezplatne.

Financovanie a realizácia projektov SMART v sústave verejného osvetlenia

Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. ponúka komplexné zabezpečenie spracovania koncepcie projektov SMART, vrátane financovania, realizácie a následného zabezpečenia poskytovania služieb.

Smart

osvetlenie

Trvalá udržateľnosť projektov, realizovaných z operačných programov EU

Spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. zabezpečí tzv. trvalú udržateľnosť projektov, realizovaných z operačných programov EÚ v tých obciach/mestách, kde sa realizované projekty stretávajú s problémami s prevádzkou verejného osvetlenia z titulu nevyhovujúcich káblových rozvodov, stožiarov, resp. rozvádzačov elektrického prúdu.

REFERENCIE

Mestá a obce, v ktorých naša spoločnosť realizovala verejné osvetlenie.

verejné osvetlenie mapa
red-pin

projekty financované investíciou spoločnosti FIN.M.O.S.,a.s.

blue-pin

referenčné projekty

NÁZORY

MUDr. Vladislav Laciak

Čo priniesla mestu Rožňava spolupráca so spoločnosťou FIN.M.O.S.?

Primátor mesta Rožňava MUDr. Vladislav Laciak konštatuje, že investíciou spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. nielen zmodernizovali verejné osvetlenie, ale ho aj podstatným spôsobom rozšírili. Za zmienku určite stojí dekoratívne stvárnenie osvetlenia na „námestí Baníkov” a k tomu priľahlých ulíc prostredníctvom tejto investície, čo nás veľmi teší vzhľadom na to, že mesto sa márne pokúšalo získať finančné nenávratné príspevky na túto investíciu. Vďaka tomu mesto vyriešilo aj svoje rozvojové programy, nakoľko aj nové úseky VO boli vyriešené projektom financovania spoločnosti FIN.M.O.S. a.s. Treba zdôrazniť, že všetky projektované parametre, ktoré boli stanovené projektom, vrátane výšky prevádzkových nákladov po uskutočnení modernizácie sa potvrdili v plnom rozsahu. V číselnom vyjadrení spomeniem napríklad príkon pred rekonštrukciou 262,12 kW a následne príkon po rekonštrukcií 116,60 kW. Okrem toho, vstupom do akciovej spoločnosti sa mestu významne znížila cena elektrickej energie, ktorou je zásobovaná sieť verejného osvetlenia.

Ing. Alexander Mezéš

Naplnili sa očakávania mesta Galanta vstupom do tohoto projektu financovania modernizácie VO?

Podľa primátora mesta Galanta Ing. Alexandra Mézeša výhodnosť projektu sa potvrdila hneď po roku od podpísania zmlúv, najmä v otázke už spomínanej úspory elektrickej energie. Príkon zabudovaných elektrických zariadení sa znížil o 49,6 %. Náklady na údržbu sa znížili o 33,3 %. Potrebné je však aj pripomenúť, že v roku 2006 došlo k nárastu ceny silovej energie a distribučných poplatkov o 73%, čo by sa v prípade nerealizovania tohto projektu prejavilo rapídnym zaťažením rozpočtu mesta.
Aké sú ďalšie zámery mesta v oblasti modernizácie VO z pohľadu primátora Galanty?
V súčasnom období, vzhľadom nato, že bola zvolená metóda postupnej rekonštrukcie VO, je potrebné prikročiť k finálnej etape, ktorou sa zabezpečí v plnej miere odstránenie predovšetkým všetkých podzemných káblových porúch VO v meste a výmenu vnútorného výzbroja stĺpov VO. Práve tieto vedenia sú v mnohých prípadoch v havarijnom stave a spôsobuje výpadky VO, čo priamo úmerne vplýva na následný finančný nárast nákladov v oblasti údržby VO.

Ing. Ján Blcháč

Čo viedlo mesto Liptovský Mikuláš k rozhodnutiu vstúpiť do projektu financovania modernizácie VO prostredníctvom spoločnosti FIN.M.O.S. a.s.?

Primátor mesta Ing. Ján Blcháč, PhD. vysvetľuje, že osvetlenie bolo v meste v havarijnom stave. Niektoré stĺpy by nevydržali ani nápor silnejšej búrky a neosvetlených bolo takmer 15 ulíc v meste. Investičný projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S. nás zaujal. Pre mesto to bola zrekonvýhodná ponuka, keďže sa úverovo mesto nezaťažilo a vstúpilo do spoločnosti, ktorá má viac ako dvadsať akcionárov. Výhodou projektu bola aj možnosť zapojenia sa verejno-prospešného podniku služieb (mestského podniku) do realizácie prác takmer za viac ako 13 miliónov korún, z celkového rozpočtu takmer 45 miliónov korún. V rámci rekonštrukcie boli opravené zničené stĺpy a postavili sme takmer 250 rekonnových. Pôvodné svietidlá sme nahradili novými, ktoré spotrebujú menej elektrickej energie a majú vyššiu intenzitu svietenia. Zapínanie osvetlenia, ktoré predtým riadili spínacie hodiny, sme nahradili moderným astronomickým systémom s nastavením podľa zemepisnej šírky a dĺžky polohy mesta a pohybu Slnka. Tento spôsob zefektívnil prevádzku nášho verejného osvetlenia, ktoré máme výhodne zrekonštruované takmer na 80 percent. Z hľadiska finančného podľa Ing. Jána Blcháča, PhD. - primátora mesta je dôležitý najmä výsledný nočný estetický a svetelný efekt v meste a, samozrejme, najmä úspora v nákladoch na prevádzku VO. V cenách z roku 2007 je to cca 4,5 milióna slovenských korún. Za zmienku stoja aj informácie o zabudovanom príkone pred rekonštrukciou - 386,4 kW, v porovnaní s príkonom po rekonštrukcii 237,5kW.

PhDr. Tomáš Leša

Naplnili sa očakávania mesta Vranov nad Topľou vstupom do projektu FIN.M.O.S. - financovania modernizácie VO?

Podľa slov primátora PhDr. Tomáša Leša plánované zníženie spotreby elektrickej energie podľa projektu bolo 46 percentné a môžem potvrdiť, že sa aj naplnilo, skutočný pokles spotreby elektrickej energie bol 46,26 %. Inštalovaný príkon pred rekonštrukciou VO bol 423,93 kW, po rekonštrukcií 133,7 kW.
Rekonštrukciou sme zaznamenali prírastok svetelných bodov o 47 kusov. Čísla v tomto smere hovoria za všetko a podľa primátora mesta projekt naplnil očakávania mesta.

KONTAKT

FIN.M.O.S., a.s.

Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava
Slovenská republika

Tel.:
+421 2 4488 0814
+421 903 252 319
+421 903 252 318
+421 903 252 369

E-mail: finmos@finmos.sk

KONTAKTNÝ FORMULÁR